• Українська
  • English
  • Русский

Програма підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Анотації робіт студентів науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук на кращу роботу серед студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» (далі – Конкурс), який, відповідно до наказу МОН України № 1079 від 13.10.2015 року буде проводитись на базі Сумського державного університету з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» з розподілом на такі секції:

1. Секція «Інформатика», яка включає питання: інформаційно-комунікаційні технології інтелектуальні-інформаційні технології; прикладна та соціальна інформатика; математичне моделювання та обчислювальні методи.

2. Секція «Кібернетика», яка включає питання: комп’ютеризовані системи керування та робототехніка; інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень; медична та біологічна інформатика та кібернетика; системи та засоби штучного інтелекту;    розпізнавання образів; соціальна та економічна кібернетика.

3. Секція «Теоретична кібернетика»: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, системи та засоби штучного інтелекту, комп’ютеризовані системи керування та робототехніка, машинний зір, теорія розпізнавання образів.

4. Секція «Прикладна кібернетика»: технічна кібернетика, нейрокомп’ютинг, медична та біологічна кібернетика, соціальна та економічна кібернетика; гуманітарна кібернетика.

Для участі у Конкурсі необхідно надіслати на адресу Сумського державного університету кращі студентські наукові роботи (не більше 3 робіт на конкурс з ВНЗ на кожну секцію), оформлені згідно з «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук» за такими вимогами:

-          до кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи;

-          прізвища та ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах, замінюються шифром (не більше двох слів);

-          в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника;

-          на Конкурс подаються наукові роботи, відповідно оформлені, а саме: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210×297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Зміни щодо обсягу робіт можуть вноситись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, список використаної літератури;

-          до наукової роботи, в разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора, тощо;

-          креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

-          конкурсні роботи будуть перевірятися на плагіат, тому разом з друкованою роботою необхідно надіслати СD-диск із електронним варіантом роботи.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

Регламент проведення Конкурсу:

-          подання робіт на конкурс (за поштовим штемпелем) до 26 січня 2016 р.;

-          підведення підсумків першого туру Конкурсу (заочного рецензування робіт) до 24 лютого 2016 р.;

-          направлення запрошень для участі у другому турі Конкурсу (очного) (у тому числі електронною поштою) до 10 березня 2016 р.;

-          проведення другого туру Конкурсу у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці) 24-25 березня 2016 р.

Запрошення для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції будуть надіслані авторам кращих наукових робіт.

Усі витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції,  бере на себе ВНЗ, представником якого є претендент у переможці.

Просимо надати свої пропозиції щодо участі представників вищого навчального закладу у роботі конкурсної комісії не пізніше 21 грудня 2015 р.

Роботи надсилати за адресою:

Галузевій конкурсній комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика»

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Контактна інформація:

+38(0542)77-08-27

099 0344570

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Шелехов Ігор Володимирович, відповідальний секретар

Додаткова інформація:

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» № 1079 від 13.10.2014 р.

Додаток  2 до наказу Міністерства освіти і науки  № 1193 від 21.10.2014 р. «Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  природничих, технічних та гуманітарних наук  у 2014 – 2017 н. р.»

Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Положення про організацію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у Сумському державному університеті

Звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Інформатика і кібернетика» 2014-15 р

Home Правила оформлення робіт
Правила оформлення робіт PDF Друк e-mail

Загальні правила оформлення робіт

Кваліфікаційна робота оформлюється на одній стороні аркуша паперу формату А4 (210*297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297*420 мм). Роботу друкують на одному боці аркуша білого паперу. Роботу друкують через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman 14 pt .

Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів берегів: лівий — 30 мм, верхній — 20 мм, правий — не менше 10 мм і нижній — 25 мм.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати 1,25 см.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж три інтервали.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, у нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Кваліфікаційна робота має містити (в зазначеній послідовності): титульний аркуш, завдання, реферат, зміст, матеріал роботи, список літератури і додатки.

Титульний аркуш

Титульний аркуш випускної роботи (кваліфікаційного рівня бакалавр) має бути підписано студентом, науковим керівником, завідувачем кафедри.

Титульний аркуш дипломної роботи (кваліфікаційного рівня спеціаліст) або кваліфікаційної магістерської роботи має бути підписано студентом, науковим керівником, консультантами з охорони праці та нормо контролю, завідувачем кафедри.

Приклади оформлення титульних аркушів:

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

бакалавр
спеціаліст
магістр
бакалавр
спеціаліст
магістр

Завдання

Бланк завдання має затверджений кафедрою форму і містить інформацію про тему роботи, її виконавця, основні етапи та строки їх виконання.

Приклади оформлення завдання:

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

бакалавр
спеціаліст /магістр
бакалавр
спеціаліст/магістр

Реферат

Реферат висвітлює основний зміст виконаної роботи. Його слід складати за наступною схемою: відомості щодо обсягу кваліфікаційної роботи - кількість сторінок, ілюстрацій, таблиць, додатків; кількість використаних першоджерел, далі - текст реферату та список ключових слів. Перелік ключових слів має характеризувати основний зміст роботи та складатися з 5-15 слів, що їх записано у рядок через кому. Ключовим називається слово (іменник у називному відмінку або словосполучення, яке його містить), що виражає окреме поняття, суттєве для розкриття змісту тексту даної роботи.

Приклад оформлення реферату:

Зміст

Зміст кваліфікаційної роботи має містити перелік всіх заголовків розділів, підрозділів та додатків, що містяться в тексті, із зазначенням номера сторінки початку відповідного матеріалу

Приклад оформлення змісту:

Титульний лист, завдання та реферат не нумерують.

Матеріали роботи

Зазвичай кваліфікаційна робота складається з таких розділів: вступ, трьох основних розділів та висновку.

Вступ (не більше 2 сторінок) розкриває сутність проблеми, що розглядаються в роботі, її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження тощо.

Перший розділ містить огляд існуючих рішень, за результатами якого формулюється (у вигляді останнього підрозділу даного розділу) постановка задачі та основні завдання необхідні для її виконання.

Другий розділ містить інформацію про метод рішення проблеми. Як окремі підрозділи виділяються: основні положення, визначення та концепція методу; математичні моделі; критерії.

Третій розділ містить опис основних етапів проектування і реалізації інформаційного і програмного забезпечення, що було розроблено студентом для розв’язання поставленої задачі. Як окремі підрозділи виділяють: формування вхідних даних; алгоритми, що були розроблені; короткий опис програмної реалізації; аналіз результатів роботи програми.

Висновок містить стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин не допускаються).

Шаблон оформлення роботи:

Нумерація матеріалів тексту і сторінок

Розділи та підрозділи роботи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних частин роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи. Наприклад,

1 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами (крім першої великої) не підкреслюючи, без крапки у кінці. Перенесення слів у заголовку розділу не дозволяється. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Наприклад,

1.1 Элементы теории систем

Новий розділ та кожну структурну частину треба починати з нової сторінки.

Назви установ, організацій, фірм, програмних засобів, прізвища, та інші власні назви у тексті роботи наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви й наводити назви організацій у перекладі на мову роботи, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Розділи та підрозділи роботи слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію у межах викладення суті роботи, їх позначають арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2 і т. д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділу складають із номера розділу та порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж порядку йде заголовок підрозділу.

Наведення переліків

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру з дужкою, або, не нумеруючи — дефіс (—) це, так званий, перший рівень деталізації.  Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами, а другого — з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня. Приклад,

В органiзацiї є:

  1. склад:
    1. матерiалiв;
    2. готової продукцiї;
  2. вiддiл реалiзацiї.

Загальні правила цитування та посилання на різні елементи

Текст роботи може включати:

-         посилання, відзначені лапками та індексом посилання на джерело з точними вихідними даними;

-         посилання, переказані власними словами автора роботи (без лапок), але проіндексовані також, з вказівкою джерела.

Цитування повинно бути повним, допускається пропуск слів, речень, абзаців без перекручення авторського тексту. Випущений текст позначається трьома крапками. Розділовий знак, який стояв перед пропущеним знаком, не зберігається.

Кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело. При непрямому цитуванні (переказі) слід бути гранично точним у викладанні думок автора і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання у тексті роботи на джерело слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-3, 5] ...".

Якщо використовують відомості, матеріали з джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі. Рекомендується в основному тексті давати посилання на особисті наукові праці (якщо вони є).

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, додатки зазначають їх номери. Наприклад: "... у розділі 3 ...", "... дивись 2.3 ...", "... відповідно до 1.2.3 ...".

Посилання на формули вказують порядковим номером формули чи рівняння у круглих дужках, наприклад, "... за формулою (2.1) ...".

За необхідності посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, "... на рис. 1.2 ..." або "... як це показано на рис. 1.2".

На всі таблиці роботи повинні бути посилання у тексті, при цьому слово "таблиця" у тексті пишуть повністю наприклад, "... у таблиці 1.2 ...". При повторному посиланні на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати скорочено слово "дивись", наприклад, "... див. таблицю 1.3 ..." чи "...див. рисунок 1.2 ...".

Розміщення ілюстрацій

Ілюстрації (блок-схеми, схеми, графіки, діаграми, фотознімки, рисунки) разом з їх назвами слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у роботі. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок роботи. Рисунок або схему, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку. Листи більшого формату розміщують у кінці роботи після висновків чи рекомендацій (якщо вони є) у тому порядку, в якому вони згадуються у тексті. Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам стандартів "Єдиної системи програмної документації". Ілюстрації нумерують арабськими цифрами без знаку № порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складають з номера розділу та порядкового номера ілюстрації у цьому розділі, відокремлених крапкою. наприклад, "... Рисунок 1.2 ..." - другий рисунок першого розділу. Назва ілюстрації може бути під нею, після слова "Рисунок" та номера, наприклад, "Рисунок 3.2 — Схема передачі інформації". Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при поданні їх у роботі дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

Оформлення таблиць

Таблиці слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Таблицю розташовують таким чином, щоб було зручно її читати без повороту переплетеного блоку роботи (чи з поворотом за годинниковою стрілкою).

З нового рядка пишуть слово "Таблиця" з великої літери, після чого вказують порядковий номер. Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією у межах розділу, за винятком таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, "...Таблиця 1.2 ..." — друга таблиця першого розділу. Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами. Таблиця може мати заголовок, який друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують за таблицею після її номера. Наприклад,

Таблиця 1.2 Пріоритетність проведення змін у процесах

Процеси

Оціночний показник

Управління інформаційними ресурсами

6,28

Створення продукту

5,57

Назва має бути стислою та відбивати зміст таблиці.  Таблицю з великою кількістю рядків необхідно переносити на наступну сторінку.

При поділі таблиці на частини допускається її заголовок або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. Слово "Таблиця 1.2" та її назву вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці 1.2" із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Слово, що повторюється в якійсь графі, можна заміняти лапками, два та більше слів при першому повторенні заміняють словом "Те ж", а далі — лапками. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

На всі таблиці повинні бути посилання у тексті роботи.

Написання формул та рівнянь

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Формули та рівняння у роботі (за винятком формул та рівнянь, наведених у додатках) нумерують порядковою нумерацією арабськими цифрами у межах розділу. Номер формули або рівняння складають з номера розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння у круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку, наприклад, (3.1) (перша формула третього розділу).

Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і звернене в сторону номера.

Формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, що йдуть одна за одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта можна давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Розташування додатків

Додатки слід оформлювати як продовження роботи на його наступних сторінках, розташовуючи их за списком літератури в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований у горі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковане слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" і т. д.

Текст додатка за необхідності можна розділити на підрозділи, які слід нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, "А.2" (другий розділ додатку А), "Г3.1" (підрозділ 3.1 додатку Г) і т. д.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, розміщені у тексті додатку, слід нумерувати арабськими цифрами у межах кожного додатка, наприклад, "Рисунок Г.2" — другий рисунок додатку Г; "Таблиця А.2" — друга таблиця додатку А, "формула (А.1)" — перша формула додатку А. В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: "... на рисунку А.2 ...", "... у таблиці А.1 ...", "... за формулою (А.3) ...".

Переліки, примітки у тексті додатку оформлюють і нумерують як і в основній частині.

Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатись незалежно від тих, які цитують в основній частині роботи, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань (СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ). Форма цитування, правила складання переліку посилань повинні бути аналогічними прийнятим в основній частині роботи.

Оформлення списку літератури

При оформленні списку літератури використовується(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання")

Приклад оформлення списку літератури:

Рецензування

Для кваліфікаційних робіт рівня магістр/спеціаліст виконується зовнішнє рецензування. Для проходження рецензування необхідно мати роздрукований і підшитий варіант диплому, направлення на зовнішнє рецензування (видається секретарем кафедри) та бланк рецензії.

Приклад: