• Українська
 • English
 • Русский

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ до аспірантури для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології

Запрошуємо вас на навчання за науково-освітньою програмою підготовки доктора філософії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Обсяг програми

60 кредитів ЄКТС

Шифр та назва програми

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рівень програми

Третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань, спеціальність

12 - інформаційні технології

122 - комп'ютерні науки та інформаційні технології

Особливості програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність вищої освіти ступеня магістра

Контактна інформація

Доктор технічних наук, професор Довбиш Анатолій Степанович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук,

Завідувач лабораторії інтелектуальних систем


Сумський державний університет,

вул. Римського-корсакова, 2

40007, м. Суми, Україна

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Teл: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Prof. Anatoliy Dovbysh, Doctor of Sciences

Head of Computer Science Department,

Head of Intellectual Systems Laboratory


Sumy State University,

Rymskiy-Korsakov Str., 2

40007, Sumy, Ukraine

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Додаткова інформація:

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Пояснювальна записка да навчального плану

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності

Home Штат кафедри
Навчальний процес PDF Друк e-mail

Підготовка студентів в рамках спеціальностей "Інформатика", "Інформаційно-комунікаційні технології""Інформаційні технології проектування", "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" проводиться за трьома рівнями – бакалавр, спеціаліст та магістр, за денною та заочною формами навчання як на безкоштовній держбюджетній, так і на комерційній основі.

Терміни навчання за денною (заочною) формою:
Бакалавр - 4 (5) роки;
Спеціаліст - 5 (6) років;
Магістр - 5 (6) років;

Сучасний рівень знань бакалаврів спеціальності "Інформатика" забезпечується в процесі вивчення таких дисциплін базової вищої освіти:

 • алгоритмічні мови;
 • аналіз даних;
 • архітектура ЕОМ;
 • бази даних та інформаційні системи;
 • дискретна математика;
 • інтелектуальні системи;
 • криптологія;
 • обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка;
 • операційні системи;
 • основи Інтернет;
 • програмування;
 • системи та методи прийняття рішень;
 • системне програмування;
 • спеціалізовані мови програмування;
 • теорія алгоритмів та математична логіка;
 • теорія інформації;
 • теорія програмування;
 • теорія систем та математичне моделювання;
 • чисельні методи.

Для бакалаврів спеціальності "Інформатика" спеціалізації  "Інформаційно-комунікаційні технології", окрім зазначених вище, в навчальний план включено ряд нових професійно-орієнтованих дисциплін за напрямом ІКТ:

 • Інтелектуальні функції апаратного забезпечення локальних мереж та мереж операторів зв’язку;
 • Технології мереж стільникового зв'язку;
 • Контроль якості та безпека програмного забезпечення телекомунікаційних систем (QA);
 • Test Automation (TA);
 • Мережеві Java технології;
 • Technical solution Support;
 • Web технології;
 • Операційні системи та проектування інформаційних систем.
Студенти спеціальності "Інформатика" рівня спеціаліст і магістр вивчають:

Рівня спеціаліст і магістр:

 • UNIX;
 • Web-програмування та Web-дизайн;
 • основи проектування інтелектуальних систем;
 • адміністрування інформаційних систем;
 • інформаційна безпека;
 • методи теорії ігор при прийнятті рішень;
 • моделі економічного менеджменту;
 • мультимедійні системи;
 • основи проектування інтелектуальних систем;
 • розподілені інформаційні системи;
 • теорія нечітких систем прийняття рішень;
 • теорія розпізнавання образів.
 • методи проектування інтелектуальних систем;
 • методологія науково-педагогічної діяльності.

Студенти нової спеціальності "Інформаційно-комунікаційні технології" рівня магістр вивчають:

 • Основи проектування інтелектуальних систем;
 • Проектування апаратно-програмного забезпечення локальних мереж;
 • Теоретичні основи інформаційних мереж операторів зв'язку;
 • Реінженірінг та веріфікація програмного забезпечення;
 • Основи паралельних обчислень;
 • Методи і принципи проектування бездротових та стільникових телекомунікаційних мереж;
 • Мови програмування інтелектуальних систем;
 • Оптимізацію структури Web-проекту.

Крім того, магістри одержують додаткові знання з основ проектування здатних навчатися (самонавчатися) інтелектуальних систем різного призначення та методології наукових досліджень.

Студенти спеціальності "Інформаційні технології проектування" отримують базову підготовку при вивченні таких основних дисциплін:

 • Загально-інженерного циклу:
  • Інженерна та комп'ютерна графіка;
  • Інформаційні основи проектування;
  • Основи комп'ютерного проектування;
  • Основи автоматизованого проектування типових деталей і машин;
  • Основи САПР;
  • Геометричне моделювання в САПР;
  • Інформаційне забезпечення САПР.
 • Професійно-орієнтованого циклу:
  • Основи програмування та алгоритмічні мови;
  • Системне програмування та операційні системи;
  • Організація баз даних та знань;
  • Об'єктно-орієнтоване програмування;
  • Архітектура комп'ютерів;
  • Комп'ютерна схемотехніка;
  • Комп'ютерні мережі;
  • Методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій;
  • Моделювання систем;
  • Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем;
  • Методи синтезу та оптимізації;
  • Захист інформації;
  • Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних об'єктів;
  • Технологія автоматизованого оброблення інформації;

Спеціальність "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" визначається переліком основних і спеціальних дисциплін:

 • Спецрозділи математики
 • Вступ до спеціальності
 • Дослідження операцій
 • Комп'ютерна графіка
 • Обчислювальна техніка
 • Теорія автоматичного управління
 • Теорія інформації
 • Основи збору, передачі і обробки інформації
 • Системи програмного керування
 • Системи і мережі передачі даних
 • Елементи і пристрої автоматики та систем управління
 • Електроніка і мікросхемотехніка
 • Мікропроцесорні пристрої і системи
 • Програмні засоби систем управління
 • Проектування пристроїв і систем управління
 • Локальні обчислювальні мережі
 • Локальні системи автоматики
 • Теорія нелінійних і цифрових систем управління
 • Автоматизоване управління в технічних системах
 • Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи
 • Оптимальні та адаптивні системи
 • Автоматизоване управління технологічними процесами
 • Основи наукових досліджень
 • Експлуатація та адміністрування комп'ютеризованих телекомунікаційних мереж
 • Технологічні вимірювання і контроль в системах автоматизації

Для забезпечення навчального процесу студентів спеціальностей "Інформатика", "Інформаційні технології проектування" та "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" функціонує лабораторія "Дистанційного навчання". Кафедра комп'ютерних наук органічно з'єднана з Центром комп'ютерних технологій університету (ЦКТ), який створює інформаційне забезпечення всіх ланок діяльності. Інтелектуальні та матеріальні ресурси ЦКТ також залучаються для підготовки студентів спеціальностей "Інформатика", "Інформаційні технології проектування" та "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Кафедра має філії на виробничих об’єднаннях ВАТ "Насосенергомаш", ВАТ«ВНДІАЕН», ВНДІ НВ ВАТ«Компресормаш», ВАТ "Сумихімпром", компанії NetCracker.

Секція КСУ має філії на великих сучасних підприємствах міста: ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» та концерні «Укрросметал». На базі філій проводиться повний комплекс лекційних, практичних та лабораторних занять з дисциплін професійної підготовки безпосередньо на виробництві. Детальніше

Кращі студенти мають можливість проходити виробничу та переддипломну практику на цих підприємствах з метою подальшого працевлаштування.

Всі навчальні дисципліни забезпечені підручниками та навчальними посібниками, довідковою літературою, навчально-методичною документацією та іншими інформаційними матеріалами у друкованому вигляді та на електронних носіях.