• Українська
  • English
  • Русский

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ до аспірантури для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології

Запрошуємо вас на навчання за науково-освітньою програмою підготовки доктора філософії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Обсяг програми

60 кредитів ЄКТС

Шифр та назва програми

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рівень програми

Третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань, спеціальність

12 - інформаційні технології

122 - комп'ютерні науки та інформаційні технології

Особливості програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність вищої освіти ступеня магістра

Контактна інформація

Доктор технічних наук, професор Довбиш Анатолій Степанович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук,

Завідувач лабораторії інтелектуальних систем


Сумський державний університет,

вул. Римського-корсакова, 2

40007, м. Суми, Україна

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Teл: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Prof. Anatoliy Dovbysh, Doctor of Sciences

Head of Computer Science Department,

Head of Intellectual Systems Laboratory


Sumy State University,

Rymskiy-Korsakov Str., 2

40007, Sumy, Ukraine

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Додаткова інформація:

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Пояснювальна записка да навчального плану

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності

Home Штат кафедри
Бабiй Михайло Семенович PDF Друк e-mail
Бабiй Михайло Семенович Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 687754

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Комп’ютерні мережі 1.Бабій М.С. Локальні мережі ЕОМ / Навчальний посібник. –  Суми:СумДУ, 1999
2.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студентов напряму підготовки 0802 денної форми навчання. – Суми:СумДУ, 2010
2.Теорія програмування 1.Бабій М.С., Чекалов О.П. Теорія програмування: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008
2.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Теорія програмування” – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.
3.Unix-подібні ОС 1.Дистанційний курс по дисципліні "Unix"
2.Методические указания к лабораторным работам “Командные интерпретаторы”,  “Обработка  файлов”  и  “Межмашинное  взаимодействие” по  курсу  “Unix” для студентов механико-математического факультета дневной формы обучения”. – Сумы:СумГУ, 2005
3.Методические указания к выполнению курсовой по дисциплине “Программирование в Unix” для студентов специальности “Информатика”. – Сумы:СумГУ, 2006

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Портали знань, аналіз даних.

Участь у наукових проектах:

2008
Аналіз можливості застосування –моделей для рефакторингу програмних кодів, договір 76.03.01.07
2009 -
2011
Моделi та методи iнформацiйних технологiй в промисловостi та освiтi. Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U006555

Список основних публікацій:

1. М.С.Бабий, А.П.Чекалов, С.П.Шаповалов. Проектирование портала знаний по информационным технологиям, Вiсник СумДУ, сер. Технiчнi науки  №2 (2008).
2. А.П. Чекалов, М.С. Бабий, С.П. Шаповалов. Визуализация структур баз данных на основе непараметрического оценивания, Вiсник СумДУ, сер. Технiчнi науки  №2 (2009)