• Українська
  • English
  • Русский

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ до аспірантури для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології

Запрошуємо вас на навчання за науково-освітньою програмою підготовки доктора філософії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Обсяг програми

60 кредитів ЄКТС

Шифр та назва програми

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рівень програми

Третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань, спеціальність

12 - інформаційні технології

122 - комп'ютерні науки та інформаційні технології

Особливості програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність вищої освіти ступеня магістра

Контактна інформація

Доктор технічних наук, професор Довбиш Анатолій Степанович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук,

Завідувач лабораторії інтелектуальних систем


Сумський державний університет,

вул. Римського-корсакова, 2

40007, м. Суми, Україна

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Teл: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Prof. Anatoliy Dovbysh, Doctor of Sciences

Head of Computer Science Department,

Head of Intellectual Systems Laboratory


Sumy State University,

Rymskiy-Korsakov Str., 2

40007, Sumy, Ukraine

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Додаткова інформація:

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Пояснювальна записка да навчального плану

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності

Home Штат кафедри
Неня Віктор Григорович PDF Друк e-mail
Неня Віктор Григорович
Посада:
Доцент

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук, доцент

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1. Інформатика Методичні вказівки до курсової роботи з дисциплін "Інформатика" і "Обчислювальна техніка та програмування" [Текст] : для студ. інженерних спец. галузі знань: 0505 - Машинобудування та матеріалообробка; 0504 - Металургія та матеріалознавство / В. Г. Неня, В. В. Шендрик ; Уклад.: В.Г. Неня, В.В. Шендерик. — Суми : СумДУ, 2009. 
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2589.doc

2.Чисельні методи в інформатиці

3. Моделювання систем
4. Розподілені САПР
5. Інформаційне забезпечення САПР
6. Сучасні платформи розробки розподілених систем

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Математичне та комп’ютерне моделювання технічних систем та об’єктів, прикладні аспекти застосування ГІС-технологій в регіональному управлінні.

Участь у наукових проектах:

2008 - 2011 Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481
2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604

Список основних публікацій:

1. O. Aleksenko, V. Nenia, I. Baranova, Complex modelling hydraulic circuit with turbine drive of centrifugal pump, Papers of IAHRWG Meeting 2009, Czech Republik, 2009.
2. O. Aleksenko, V. Nenia, I. Baranova, Complex modelling of centrifugal pump, 19 Mizinarodni konference "Hydroturbo 2008", Tisk, Top partners, s.p.o. - Czech Republik, 2008.
3. Алексенко О.В., Неня В.Г., Смертяк С.Ю., Макромоделирование работы гидравлической сети, оснащенной насосными агрегатами с приводными и рекуперативными турбинами, Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Даля № 3 (109) 2007.
4. Неня В.Г. Геометричні задачі при розробці ГІС / В.Г. Неня, Ю.В. Парфененко // Геометричне та комп'ютерне моделювання. Збірник наукових праць. – 2009. – № 25. – С.113-118.
5. Бойко В.С. Аналіз частотного регулювання відцентрових насосів з метою енергозбереження / В.С. Бойко, В.Г. Неня, М.І. Сотник, С.О. Хованський // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – 2009. – № 4 (57). – С. 168-171.
6. Євтушенко А.О. Визначення оптимального складу насосної станції системи комунального водопостачання //  А.О. Євтушнко, В.Г. Неня, М.І. Сотник, С.О. Хованський // Вісник КДПУ ім. М. Остроградського. – 2008. – № 4 (51). – С. 158-162.
7. Сухоребрый П.Н. Численное исследование течения жидкости в спиральных камерах, спроектированных по различным методикам / П. Н. Сухоребрый, С. А. Коваль, В. Г. Неня, А. Н. Кочевский // Проблемы машиностроения. — 2008. — Т. 11, № 5-6. — С. 20-27.
8. Баранова И.В., Неня В.Г. Решения геометрических задач при проектировании меридиального сечения ребочего колеса центробежного насоса, Промислова гідравліка і пневматика – Вінниця: ВДАУ, 2007. – №4(18), С.34-36.