• Українська
  • English
  • Русский

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ до аспірантури для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології

Запрошуємо вас на навчання за науково-освітньою програмою підготовки доктора філософії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Обсяг програми

60 кредитів ЄКТС

Шифр та назва програми

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рівень програми

Третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань, спеціальність

12 - інформаційні технології

122 - комп'ютерні науки та інформаційні технології

Особливості програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність вищої освіти ступеня магістра

Контактна інформація

Доктор технічних наук, професор Довбиш Анатолій Степанович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук,

Завідувач лабораторії інтелектуальних систем


Сумський державний університет,

вул. Римського-корсакова, 2

40007, м. Суми, Україна

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Teл: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Prof. Anatoliy Dovbysh, Doctor of Sciences

Head of Computer Science Department,

Head of Intellectual Systems Laboratory


Sumy State University,

Rymskiy-Korsakov Str., 2

40007, Sumy, Ukraine

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Додаткова інформація:

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Пояснювальна записка да навчального плану

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності

Home Штат кафедри
Ващенко Світлана Михайлівна PDF Друк e-mail
Ващенко Світлана Михайлівна
Посада:
Старший викладач

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 223-344

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Основи програмування та алгоритмічні мови Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" [Текст] : для студ. спец. 6.050101 «Інформаційні технології проектування» усіх форм навчання / С. М. Ващенко. — Суми : СумДУ, 2010. — 29 с. — 2-97.
Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2797.pdf

Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине "Основы программирования и алгоритмические языки" [Текст] : для студентов специальности "Информационные технологии проектирования" заочной формы обучения / С. М. Ващенко, А. В. Смирнов ; Состав.: Ващенко С.М., Смирнов А.В. — Сумы : СумГУ, 2008. — 23 с. 
Опис документа Зміст: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2008/m2135.doc
2. Об'єктно-орієнтоване програмування

3. Системне програмування та операційні системи

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Застосування сучасних інформаційних технологій у компресоробудуванні, а саме методологій структурного аналізу та системного проектування.

Участь у наукових проектах:

2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604

Список основних публікацій:

1. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Использование методологии IDEF при проектировании САПР механизма движения и уравновешивания поршневого компрессора. (Тезисы докладов III международной конференции «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта. CAD/CAM/PDM - 2003», Москва, 2003.)
2. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Системная модель поршневого компрессора. (Вісник Сумського державного університету. - №2(61). – 2004)
3. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Структурно-функциональная схема конструктивных элементов поршневых компрессоров. (Труды XIII международной научно-технической конференции по компрессоростроению «Компрессорная техника и пневматика в XXI веке», Сумы, 2004)
4. Ващенко С.М. Разработка структурной схемы конструктивных и технологических элементов механизма движения поршневого компрессора. (Вісник Сумського державного університету. - №1(73). – 2005)
5. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Разработка САПР механизма движения поршневого компрессора на базе единого информационного пространства моделирования.(Сборник научных трудов IV международной научно-технической конференции «Современные проблемы холодильной техники и технологии», Одесса, 2005)
6. Ващенко С.М. Динамические силы в кривошипно-шатунном механизме поршневого компрессора (Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №1(3). – 2006)
7. Ващенко С.М., Концевич В.Г., Боровик В.О. Розробка методичного забезпечення навчального курсу з дисципліни «Архітектура персональних комп’ютерів» (Матеріали 8-ої між-народної міждисцип-лінарної науково-практичної школи конференції «Сучасні проблеми науки ат освіти», Харків, 2007)
8. Ващенко С.М. Оптимизация динамических характеристик кривошипно-шатунного механизма. (Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - №3(109). – 2007)
9. Ващенко С.М., Концевич В.Г. Использование современных информационных технологий для повышения качества компрессорного оборудования.(Компрессорное и энергетическое машиностроение. - №4(10). – 2007)
10. Ващенко С.М., Алексенко О.В.Роль куратора у студентському житті першокурсників.(Сучасний українсь-кий університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: VII Міжнародна науково-методична конференція,Сумы,2008)