• Українська
  • English
  • Русский

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ до аспірантури для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології

Запрошуємо вас на навчання за науково-освітньою програмою підготовки доктора філософії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Обсяг програми

60 кредитів ЄКТС

Шифр та назва програми

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рівень програми

Третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань, спеціальність

12 - інформаційні технології

122 - комп'ютерні науки та інформаційні технології

Особливості програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність вищої освіти ступеня магістра

Контактна інформація

Доктор технічних наук, професор Довбиш Анатолій Степанович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук,

Завідувач лабораторії інтелектуальних систем


Сумський державний університет,

вул. Римського-корсакова, 2

40007, м. Суми, Україна

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Teл: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Prof. Anatoliy Dovbysh, Doctor of Sciences

Head of Computer Science Department,

Head of Intellectual Systems Laboratory


Sumy State University,

Rymskiy-Korsakov Str., 2

40007, Sumy, Ukraine

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Додаткова інформація:

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Пояснювальна записка да навчального плану

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності

Home Штат кафедри
Марченко Анна Вікторівна PDF Друк e-mail
Марченко Анна Вікторівна Посада:
Старший викладач

Вчений ступінь, наукове звання:
Кандидат технічних наук

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 78-07-99

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1.Інформатика

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Основи інфорамційних технологій та програмування", "Обчислювальна техніка" (модуль 1)/ Укладачі А.В.Неня., О.В. Алексенко, Н.А. Федотова - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 70 с.

Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2815.doc

2. Організація баз даних та знань

Організація баз даних та знань: конспект лекцій для студентів спеціальності 080402 - Інформаційні технології проектування денної форми навчання / Укладач А.В.Неня. - Суми : СумДУ, 2009. - 198 с. Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/Nenja.doc

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Організація баз даних та знань": для студ. спец. 080402 " Інформаційні технології проектування'' денної форми навчання / Уклад. А.В. Неня. - Суми : СумДУ, 2009. - 67 с. Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2615.pdf

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни "Організація баз даних та знань": для студ. напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання / Уклад. А.В. Неня. - Суми : СумДУ, 2010. - 56 с.

3.Основи інформаційних технологій та програмування

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Інформатика", "Основи інфорамційних технологій та програмування", "Обчислювальна техніка" (модуль 1)/ Укладачі А.В.Неня., О.В. Алексенко, Н.А. Федотова - Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 70 с.

Опис документа ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2010/m2815.doc

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Тривимірне моделювання елементів проточної частини насосів з метою автоматизації процесу проектування енергетичних машин.

Участь у наукових проектах:

2009 - 2010 Впровадження сучасних інформаційних технологій для підвищення якості інженерної освіти.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0109U001481
2007 - 2009 Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин та установок.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0107U001604
2006 - 2008 Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення енергії в рідинах і газах та створення на їх основі прогресивного обладнання для гідропневмосистем.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0106U001935
2004 - 2005 Наукові основи технічного забезпечення енергозберігаючих технологій в гідропневмосистемах.
Мiнiстерство освiти i науки України, № 0103U000769

Список основних публікацій:

1. Луговая С.О., Неня А.В., Твердохлеб И.Б., Расчет усовершенствованных направляючих аппаратов многострупенчатых лопастных насосов, Промислова гідравліка та пневматика № 2 (20) (2008).
2. Евтушенко А.А., Карапузова М.В., Неня А.В., Результаты определения характеристики рабочего колеса как самостоятельного элемента центробежного насоса, Промислова гідравліка і пневматика № 2 (16) (2007).
3. ЄвтушенкоА.О., КарапузоваМ.В., Неня А.В., Вплив структури течії між основними елементами проточної частини на показники якості лопатевого насосу, Вісник СумДУ №1 (2007).
4. Евтушенко А.А., Луговая С.О., Неня А.В., Оптимизация геометрии проточной части насосной ступени с использованием результатов расчетного эксперимента , Вестник Восточноукранского национального университета им. В.Даля № 3 (109), ч. 2. (2007).
5. Вертячих О.В., Карапузова М.В., Неня В.Г., Неня А.В., Гідродинамічні аспекти блочно-модульного конструювання проточних частин насосів гідродинамічного принципу дії на ділянці «вихід з робочого колеса – вхід у відвід», Вісник НТУУ «КПІ» № 54 (2007).
6. Евтушенко А.А., Неня А.В., Деление вихревых течений на составляющие и их использование в насосостроении, Издат- во ИпМаш Т. 9, № 4 (2006).