• Українська
  • English
  • Русский

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ до аспірантури для здобуття освітнього рівня «доктор філософії» за спеціальністю 122 - комп’ютерні науки та інформаційні технології

Запрошуємо вас на навчання за науково-освітньою програмою підготовки доктора філософії з комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

Обсяг програми

60 кредитів ЄКТС

Шифр та назва програми

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Рівень програми

Третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій

Галузь знань, спеціальність

12 - інформаційні технології

122 - комп'ютерні науки та інформаційні технології

Особливості програми

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність вищої освіти ступеня магістра

Контактна інформація

Доктор технічних наук, професор Довбиш Анатолій Степанович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук,

Завідувач лабораторії інтелектуальних систем


Сумський державний університет,

вул. Римського-корсакова, 2

40007, м. Суми, Україна

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Teл: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Prof. Anatoliy Dovbysh, Doctor of Sciences

Head of Computer Science Department,

Head of Intellectual Systems Laboratory


Sumy State University,

Rymskiy-Korsakov Str., 2

40007, Sumy, Ukraine

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Tel: +38 (0542) 77-08-27

Fax: +38 (0542) 68-77-54

Додаткова інформація:

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Пояснювальна записка да навчального плану

Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності

Home Штат кафедри
Довбиш Анатолій Степанович PDF Друк e-mail
Довбиш Анатолій Степанович Посада:
Завідувач кафедри комп'ютерних наук, науковий керівник проблемної науково-дослідницької лабораторії інтелектуальних систем, професор

Вчений ступінь, наукове звання:
доктор технічних наук, професор

Контактна інформація:
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел.: +38 (0542) 687754

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основні дисципліни та їх науково-методичне забезпечення:

1. Основи проектування інтелектуальних систем
2.Теорія розпізнавання образів
3. Методологія та організація наукових досліджень
4. Мови програмування інтелектуальних систем
5. Системи та методи прийняття рішень

НАУКОВА РОБОТА

Науковий напрямок досліджень:

Інформаційний аналіз та синтез інтелектуальних систем, що навчаються (самонавчаються).

Список основних публікацій:

1. Довбиш А.С., Будник А.Ф., Андрієнко Н.І. Класифікація подрібнених вуглецевих волокон за розміром при виробництві композиційних матеріалів // Журнал нано-та електронної фізики.–2010.– Том 2. – №3.– С. 96-102.
2. Довбиш А.С., Мартиненко С.С. GRID-сервисный центр телекоммуникационной системы распознавания изображений медицинских объектов // Межд. Крымская конференция “СВЧ техника, телекоммуникационные технологии”. Материалы конференции в 2 т..- Севастополь: Вебер.-2010.-т.1.-С.490-491.
3. Довбиш А.С., Мартиненко С.С. Оптимізація параметрів плану навчання системи розпізнавання магнітокардіограм // Бионика интеллекта.-2010.– С.
4. Довбиш А.С., Востоцький В.О., Ліщинський О.В. Інформаційно-екстремальний алгоритм побудови унімодального класифікатора // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики.–2010.– Вып. 152.
5. Довбиш А.С., Руденко М.С. Оптимізація параметрів навчання СППР для діагностування онкопатологій // Вісник СумДУ. Серія: Технічні науки.–2010.–№3.
6. Довбиш А.С., Дзюба О.О. Аналіз алгоритмів оптимізації контрольних допусків на ознаки розпізнавання // Адаптивні системи автоматичного управління.–2010.–№16(36).–С.11-15.
7. Довбиш А.С., Алтиннікова К.В. Ієрархічний алгоритм розпізнавання електронограм // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики.–2009.– Вып. 148.– С.20-25.
8. Довбиш А.С., Котенко С.М. Побудова адаптивної системи керування слабоформалізованим процесом за методом факторного кластер-аналізу // Вісник СумДУ. Серія: Технічні науки.–2010.–№1.– С. 7-15.
9. Progress in the analysis of the electrical generator of the heart / Chaykovsky I., Budnyk M., Martynenko S., Dovbysh A., Kovalenko O.– Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science.–Proceedings of the 10th International Conference, TCSET2010, 2010, Article number 5446193, Page 121.
10. Development of pattern recognition method for diagnosis of myocardial ischemia and noncoronarogenic myocardial diseases based on current density distribution maps / I. Chaykovskyy, M. Budnyk, M. Najafian, S. Martynenko, A. Dovbysh, O. Kovalenko // In:17th Intern. Conf. on Biomagnetism Advances in Biomagnetism – Biomag 2010. IFMBE Proceedings Series, Vol. 28. Eds. Selma Supek and Ana Sušac.– Springer Verlag: 2010. – pp. 424-427, www.springerlink.com.