05 червня на кафедрі комп'ютерних наук закінчила свою роботу експертна комісія з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інформатика» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки та інформаційні технології) галузі знань 12 «Інформаційні технології» за першим (бакалаврським) рівнем у Сумському державному університеті.


Склад комісії:
Романкевич Віталій Олексійович - професор кафедри системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", д.т.н., доцент, голова комісії,
Мацюк Олександр Васильович – доцент кафедри комп’ютерних наук Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кандидат технічних наук, доцент.
Під час експертизи комісія розглянула подану Сумським державним університетом акредитаційну справу та провела безпосередньо в закладі вищої освіти у період
з 3 червня по 5 червня 2019 року експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності закладу вищої освіти державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми «Інформатика» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (Комп’ютерні науки та інформаційні технології) галузі знань 12 «Інформаційні технології» за першим (бакалаврським) рівнем.
5 червня експертна комісія проаналізувала результати комплексних контрольних робіт, що виконувалися студентами в попередні дні експертизи, провела зустрічі та співбесіди з викладачами кафедри комп'ютерних наук, відвідала деканат факультету ЕлІТ, сформувала експертні висновки.